Taksering

VALG AV TAKSTMANN

Ved valg av takstmann er det viktig å velge godkjent takstmann tilknyttet en takstorgainisasjon.

Norges takseringsforbund og Nito er slike. Du kan gå inn og søke på forbundenes nettsider og eksempelvis geografisk søk på fylker, vil gi deg aktuelle navn.

Ved en verditakst har vi en teknisk verdi og en tomteverdi hvor beliggenheten kommer inn.

Beliggenheten har relativ stor betydning for markedsverdien og spesielt viktig er dette ved taksering av fritidseiendom.

Den tekniske verdien (byggkostnader korrigert for elde, slitasje og eventuelle gjenstående arbeider) er tilnærmet likt over hele landet. Derfor er det viktig at takstmann har lokal kjennskap i området for takstobjektet.

Ved takst av skader, reklamasjoner og tilstand/boligsalgsrapporter, hvor vedi ikke fremkommer, spiller således manglende lokal kjennskap ingen ting.

VERDITAKST

Verditakst er en fastsettelse av markedsverdi på det aktuelle tidspunkt.

En verditakst kan sees på som «ferskvare», og takster eldre enn 6 mndr. kan fort bli vurdert som gamle.

I rapporten fremkommer også normal byggekostnad på taksttidspunktet, fratrekk for elde, slitasje og eventuelle gjenstående arbeider og tomteverdi.

En verditakst må ikke forstås som en tilstandsrapport. Taksten er oftest brukt ifm. lån, sikkerhet, bankrente, arv og endringer i eieforhold.

SKADETAKSERING

Ved innbo- og bygningsskader er det vanlig å kontakte sitt respektive forsikringsselskap.

De vil foreta en vurdering og derfra ta stilling til eventuelle videre tiltak. Dette kan være rekvirering av takstmann eller annen 1. hjelp.

De mest vanlige skadene er vann, brann, innbrudd og naturskader.

Skjønn

Skjønn kan spesielt være aktuelt ved en dekningsmessig skade når det er ønske om helt andre løsninger- og eller standard enn før skade.

Både selskapet og forsikringstaker har rett til å kreve skjønn som oppgjørsform. Hver av partene må da oppnevne hver sin skjønnsmann. Det er viktig at disse er sakkyndige og habile.

Takstfirmaet har mer enn 15 års praksis med takst av ovennevnte skader.