Tjenester til bygg

Byggelånsoppfølging

Kredittinstitusjoner er ofte interessert i oppfølging av fremdrift i byggeprosesser, som de har finansiert via byggelån.

Verktøyet for byggelånsoppfølging er ideelt for rapportering av fremdrift og økonomi i et byggeprosjekt.

Byggesøknad

Plan og bygningsloven regulerer hvilke tiltak som krever søknad og tillatelse.

Det kan gis bistand og forestås forskjellige funksjoner i en slik prosess.

Uavhengig kontroll

For å bedre kvaliteten i et byggeprosjekt kan det være hensiktsmessig med byggeledelse og kontroll. 

I den nye plan og bygningslovenTEK.10 er det fra 01.01.2013 innført krav om uavhengig kontroll.

Reglene om uavhengig kontroll er gitt i plan- og bygningslovens (pbl.) kap. 24 og byggesaksforskriften (SAK 10) kap.14. Det følger av pbl. § 24-1 at det skal gjennomføres uavhengig kontroll innenfor viktige og kritiske områder i et tiltak. Det betyr blant annet krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og av lufttetthet i nye boliger.

I tillegg til de obligatoriske kontrollområdene skal det gjennomføres uavhengig kontroll når kommunen krever det.

Det er tiltakshaver som skal engasjere kontrollforetak. Tiltakshaver må som et minimum sørge for kontroll i samsvar med plan- og bygningsloven med forskrifter.

Registreringer

Registreringer av bygg er spesielt nyttig før oppstart av eksempelvis bygge -og anleggs arbeider i området.

Hensikten er dokumentasjon av byggets tilstand slik at eventuelle uregelmessigheter eller skader lettere kan dokumenteres har sammenheng eller ikke.